Pacientove dolžnosti in pravice

Pacientove pravice

Link na spletno stran Ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/pacientove_pravice/

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) podrobneje ureja naslednje pacientove pravice:

 • pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacientove dolžnosti

ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti in sicer je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

 

Kršitve pacientovih pravic

Link na spletno stran MZ - POSTOPEK Z ZAHTEVO ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/pritozbeni_postopek/postopek_z_zahtevo_za_obravnavo_krsitve_pacientovih_pravic/

Postopek za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic: V Kardiološki ambulanti SMedicina d.o.o. si prizadevamo, da se vsi nesporazumi, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo in se izražajo kot nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali kot nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, poskušajo reševati takoj ob obisku.V kolikor nesporazuma ni mogoče rešiti na ravni obiska oz specialistične ambulante ali druge enote dela, lahko zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi izvajalca zdravstvene storitve:

 • pisno na obrazcu (vprašalnik za pritožbo vam pošljemo po e-pošti ali navadni pošti)  ali
 • ustno na zapisnik.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebno ime, naslov, kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, čas in kraj domnevne kršitve, morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev sporne zadeve. Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.
 • prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.
 • Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.
 • Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP.

Zastopniki pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zastopniki pacientovih pravic so vam na voljo na spletni strani Ministrstva za zdravje link: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

Več si lahko preberete tudi v brošuri Ministrstva zdravje link: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zlozenke__periodika_2008/ZPacP2008.pdf